назад

псалом на ЦС

толкование Архиепископа Иринея

Псалом 105.

Аллилу́иа.

1 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 2 Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни? Слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его́? 3 Блаже́ни храня́щии суд и творя́щии пра́вду во вся́кое вре́мя. 4 Помяни́ нас, Го́споди, во благоволе́нии люде́й Твои́х, посети́ нас спасе́нием Твои́м. 5 Ви́дети во бла́гости избра́нныя Твоя́, возвесели́тися в весе́лии язы́ка Твоего́, хвали́тися с достоя́нием Твои́м. 6 Согреши́хом со отцы́ на́шими, беззако́нновахом, непра́вдовахом. 7 Отцы́ на́ши во Еги́пте не разуме́ша чуде́с Твои́х, ни помяну́ша мно́жества ми́лости Твоея́ и преогорчи́ша восходя́ще в Чермно́е мо́ре. 8 И спасе́ их и́мене Своего́ ра́ди, сказа́ти си́лу Свою́, 9 и запрети́ Чермно́му мо́рю, и изся́че, и наста́ви я́ в без́дне, я́ко в пусты́ни. 10 И спасе́ я́ из руки́ ненави́дящих, и изба́ви я́ из руки́ враго́в. 11 Покры́ вода́ стужа́ющыя им, ни еди́н от них избы́сть. 12 И ве́роваша словеси́ Его́, и воспе́ша хвалу́ Его́. 13 Ускори́ша, забы́ша дела́ Его́, не стерпе́ша сове́та Его́ 14 и похоте́ша жела́нию в пусты́ни, и искуси́ша Бо́га в безво́дней. 15 И даде́ им проше́ние их, посла́ сы́тость в ду́шы их. 16 И прогне́ваша Моисе́а в стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня. 17 Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на, и покры́ на со́нмищи Авиро́на, 18 и разжже́ся огнь в со́нме их, пла́мень попали́ гре́шники. 19 И сотвори́ша тельца́ в Хори́ве, и поклони́шася истука́нному, 20 и измени́ша сла́ву Его́ в подо́бие тельца́ яду́щаго траву́, 21 и забы́ша Бо́га спаса́ющаго их, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте, 22 чудеса́ в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри Чермне́м. 23 И рече́ потреби́ти их, а́ще не бы Моисе́й, избра́нный Его́, стал в сокруше́нии пред Ним, возврати́ти я́рость Его́, да не погуби́т их. 24 И уничижи́ша зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ры словеси́ Его́, 25 и поропта́ша в селе́ниих свои́х, не услы́шаша гла́са Госпо́дня. 26 И воздви́же ру́ку Свою́ на ня, низложи́ти я́ в пусты́ни. 27 И низложи́ти се́мя их во язы́цех, и расточи́ти я́ в страны́. 28 И причасти́шася Веельфего́ру, и снедо́ша же́ртвы ме́ртвых. 29 И раздражи́ша Eго́ в начина́ниих свои́х, и умно́жися в них паде́ние. 30 И ста Финее́с, и уми́лостиви, и преста́ сечь. 31 И вмени́ся eму́ в пра́вду, в род и род до ве́ка. 32 И прогне́ваша Его́ на воде́ пререка́ния, и озло́блен бысть Моисе́й их ра́ди, 33 я́ко преогорчи́ша дух eго́ и ра́знствова устна́ма свои́ма. 34 Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь им, 35 и смеси́шася во язы́цех, и навыко́ша дело́м их. 36 И порабо́таша истука́нным их, и бысть им в собла́зн, 37 и пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бесово́м, 38 и пролия́ша кровь непови́нную, кровь сыно́в свои́х и дще́рей, я́же пожро́ша истука́нным ханаа́нским, и убие́на бысть земля́ их кровьми́, 39 и оскверни́ся в де́лех их, и соблуди́ша в начина́ниих свои́х. 40 И разгне́вася я́ростию Госпо́дь на лю́ди Своя́, и омерзи́ достоя́ние Свое́, 41 и предаде́ я́ в ру́ки враго́в, и облада́ша и́ми ненави́дящии их. 42 И стужи́ша им врази́ их, и смири́шася под рука́ми их. 43 Мно́жицею изба́ви я́, ти́и же преогорчи́ша Его́ сове́том свои́м и смири́шася в беззако́ниих свои́х. 44 И ви́де Госпо́дь, внегда́ скорбе́ти им, внегда́ услы́шаше моле́ние их. 45 И помяну́ заве́т Свой, и раска́яся по мно́жеству ми́лости Своея́, 46 и даде́ я́ в щедро́ты пред все́ми плени́вшими я́. 47 Спаси́ ны, Го́споди Бо́же наш, и собери́ ны от язы́к испове́датися и́мени Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ Твое́й. 48 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка. И реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.