О ЧТЕНИИ ПСАЛТИРИ ЗА ЖИВЫХ

Молитва о живых

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, приклони́ у́хо Твое́ и услы́ши моле́ние мое́ за вся лю́ди Твоя́ приноси́мое. В пе́рвых помяни́, Го́споди, Це́рковь Твою́ святу́ю, утверди́ ю́, умно́жи, умири́ и непреобори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́. Спаси́ и поми́луй святе́йшия патриа́рхи правосла́вные и вся па́стыри вселе́нские Це́ркве, преосвяще́ннейшаго епи́скопа на́шего (имярек), отца́ моего́ духо́внаго (имярек), и вся духо́вныя наста́вники на́ша, и сро́дники по пло́ти, бра́тия и сестры́ по ве́ре, и вся бли́жния и дру́ги (имярек). Яви́ им ми́лость Твою́, изба́ви я́ от вся́каго зла, и да́руй им вся мíрная Твоя́ и премíрная блага́я. Умилосе́рдися о всех христиа́нах, услы́ши проше́ния всех взыва́ющих к Тебе́ и пода́ждь кому́ждо по потре́бе его́. Спаси́ и поми́луй вся су́щия в боле́зни и в печа́ли, беда́х же и заточе́нии, изря́днее же в гоне́ниiх ве́ры ра́ди и благоче́стия, и си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди гре́шнаго. Просвети́, Го́споди, све́том и́стины неве́рующия в Тя, откры́йся и́щущим Тя, отсту́пившия от пра́выя ве́ры на путь спасе́ния возврати́, бу́ди нему́дрым Наста́вник, боля́щим Врач, умира́ющим Уте́шитель и приведи́ вся ны к жела́нному концу́, к Тебе́, Приста́нищу на́шему и блаже́нному Упокое́нию. Ами́нь.

Молитва о живых иная

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, спаси́ и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имярек), роди́тели моя́ (имярек), и сро́дники по пло́ти, бра́тию и сестры́ по ве́ре, и вся бли́жния и дру́ги (имярек). Яви́ им ми́лость Твою́, изба́ви их от вся́каго зла и да́руй им вся мíрная Твоя́ и премíрная блага́я. Умилосе́рдися о всех христиа́нах, всех су́щих в боле́знех и в печа́лех, беда́х же и заточе́нии, изря́днее же в гоне́нiих ве́ры ра́ди и благоче́стия, даждь им по́мощь и избавле́ние и приведи́ вся ны к жела́нному концу́, к Тебе́, Приста́нищу на́шему и блаже́нному Упокое́нию. Аминь.